YaraBela SULFAN 26+35SO3

YaraBela SULFAN 26+35SO3, ammonsulfaatsalpeter, de gecombineerde stikstof- en sulfaatmeststof. De meststof bevat naast 26% N in de vorm van ammonium ook 35% nitraatstikstof. Bij deze meststof is het hoge sulfaatgehalte van groot belang. Dit hoge sulfaatgehalte maakt het mogelijk om met deze meststof een sulfaatbemesting te combineren met een stikstofbemesting. Het belang van een goede stikstofvoorziening is geen discussie maar de belangrijke rol van zwavel in de plant is minder bekend. Zwavel speelt namelijk een sleutelrol bij de vorming van eiwitten. Nu de aanvoer van zwavel vanuit de lucht de laatste jaren sterk is afgenomen wordt de rol van zwavelhoudende meststoffen steeds belangrijker.

YaraBela SULFAN 26+35SO3 is de meststof die ingezet kan worden als uit de analyses van de grondmonsters gebleken is dat er een extra aanvoer van sulfaat noodzakelijk is. Op deze manier kan de zwavelvoorziening van het gewas veilig gesteld worden.