อาการขาดทองแดง แย่ลงเพราะ

  • ดินอินทรีย์ ดินเป็นด่าง (Chalky Soil) ดินทรายจัด เป็นดินที่ถมขึ้น ปรับปรุงดินจากทุ่งไม้เตี้ย มีการใช้ไนโตรเจนสูง

คอปเปอร์ สำคัญสำหรับ

  • พัฒนาความอุดมสมบูรณ์ การพัฒนาของฝักข้าวโพดดี เพิ่มผลผลิต เก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น