Instanties en certificeringen

Als onderdeel van ons HESQ-beleid (ter bevordering van gezondheid, milieu, veiligheid & kwaliteit) en ons streven naar continue verbetering, houdt Yara elke twee jaar een enquête onder zijn klanten en handelt naar de resultaten hiervan. Wij versturen vragenlijsten en laten de resultaten hiervan onafhankelijk analyseren waarna deze door ons managementteam worden besproken en omgezet in daden. Zo begrijpen we nog beter wat er onder onze klanten speelt.

EFMA Product Stewardship

efma product stewardshipYara hanteert de principes van Product Stewardship als richtlijn voor alle activiteiten. Yara heeft zich al in 2003 verbonden aan het Product Stewardship Programma zoals opgesteld door de European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA), inclusief controles door onafhankelijke inspecteurs. Product Stewardship zorgt dat in de hele waardeketen de juiste maatregelen worden genomen, van productontwikkeling en de inkoop van grondstoffen via productie, opslag en distributie naar verkoop, bezorging en gebruik in het landbouwbedrijf.

 

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Yara streeft naar certificering conform ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 van alle productielocaties en vestigingen wereldwijd. 

ISO 9001 maakt deel uit van de groep van ISO 9000-normen voor kwaliteitmanagementsystemen zoals vastgelegd door ISO, de internationale organisatie voor standaardisering, en wordt verleend door accreditatie- en certificeringsinstanties die de activiteiten inspecteren. 

Instanties bigbagsISO 14001 werd voor het eerst gepubliceerd als norm in 1996 en bepaalt aan welke eisen de milieumanagementsystemen van organisaties moeten voldoen. De norm geldt voor die milieu-aspecten waar de organisatie controle over heeft en waarop het invloed kan uitoefenen. 

OHSAS 18001 is de internationaal erkende beoordelingsspecificatie voor arbomanagementsystemen. Deze is ontwikkeld door een groep van belangrijke handelsorganisaties, internationale norminstituten en certificatie-instellingen om lacunes te vullen in de internationale normgeving waarbij nog geen certificering door derden mogelijk was. 

 

REACH

Yara heeft zich gecommitteerd aan de De Europese REACH-Verordening (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemicaliën), die op 1 juni 2007 van kracht werd, met als doel om de gezondheid van mens en milieu beter te beschermen. Naast het testen van steeds meer chemicaliën is er in de Europese markt ook een groeiende behoefte aan de uitwisseling van informatie tussen leveranciers, klanten, producenten, importeurs en de aangewezen autoriteiten.