Laden/lossen en transport van kunstmest

Het laad- en losproces bestaat uit meerdere stappen, waarbij de producten aan de nodige mechanische belasting worden blootgesteld voordat ze bij de eindgebruiker arriveren. Het is belangrijk dat het kunstmestproduct bij levering aan de eindgebruiker nog steeds van deugdelijke kwaliteit is, zodat deze direct kan worden gebruikt zonder nadelige gevolgen voor de strooibaarheid of gewasopbrengst.

Om achteruitgang in kwaliteit tot een minimum te beperken en veiligheidsproblemen tijdens het transport te voorkomen, is het belangrijk om de fysische en chemische eigenschappen van de kunstmeststof te kennen en de juiste laad- en losprocedures in acht te nemen. Bij het bepalen van de juiste manier van laden, lossen en vervoeren van de kunstmeststoffen dient rekening te worden gehouden met het klimaat, het soort meststof en de verpakkingswijze (bijvoorbeeld: in bulk of in zakken).

Laden Lossen Omgangsketen

Veiligheids- en kwaliteitsinspectie op schepen en in magazijnen

 • Schepen dienen te worden geïnspecteerd overeenkomstig internationale kwaliteits- en veiligheidsprocedures (IMO) en volgens de uniforme inspectienorm van Yara.
 • Voorkom vervuiling tijdens de overslag van kunstmestproducten of in het magazijn.
 • De inwendige wrijvingshoek (storthoek) van het kunstmestproduct kan worden gemeten met behulp van de kantelbakmethode (IMO).
 • De meststoffen mogen niet rechtstreeks in aanraking komen met elektrische installaties.
 • Er dienen VERBODEN TE ROKEN-bordjes te worden opgehangen en er moet op worden toegezien dat het rookverbod wordt nageleefd.
 • De vloeren van het magazijn, de transportbanden en machines dienen schoon, droog en vrij van residuen te zijn.
 • Bewaar geen kunstmestproducten die niet aan de specificaties voldoen of afgekeurde kunstmestproducten in de buurt van het kunstmestproduct.

Voorzorgsmaatregelen voor het behoud van de kwaliteit van kunstmeststoffen in bulk (laden van zeeschepen, binnenvaartschepen en vrachtwagens)

 • Schoon, droog en besmettingsvrij laadruim waarin geen loszittend roest aanwezig is. 
 • Hermetisch afsluitbare luiken, zeeschepen dienen getest te worden met behulp van een ultrasoon lekdetector. 
 • Repareer luiken die niet hermetisch afsluitbaar zijn (rubberen afdichtingen, drukbalk).  
 • Houten schotten dienen met plastic te worden bekleed. 
 • Behandel kielruimten met roestverwijderaar vóór het laden van technisch ureum en calciumnitraat. 
 • Lading dient volledig met plastic zeil te worden afgedekt en met stokken te worden vastgezet. 
 • Tijdens neerslag of dichte mist mag er niet worden geladen. 
 • Bij vervoer per vrachtwagen of per trein dient de lading droog en schoon te blijven en tegen weersinvloeden en morsen te worden beschermd. 
 • Voorkom dat kunstmestproducten tijdens het laden vallen. Een laadpijp of transportbanden verdienen de voorkeur. 
 • De lading dient te worden gestuwd overeenkomstig de IMO-regelingen (BC-code). Indien mogelijk dient het stuwen te worden beperkt tot na het laden.

Lossen van kunstmest

 • Het is raadzaam om kade- of scheepskranen met knijpbak te gebruiken. 
 • Controleer de lading voor aanvang van het lossen, controleer de luikhoofden en de zichtbare lading. Schakel een kwaliteitscontroleur in aanrukken als het kunstmestproduct is beschadigd (besmetting/indringing van water) en breng de kapitein op de hoogte van deze beslissing. 
 • Neem foto's van beschadigde goederen en stuur ze naar het dichtstbijzijnde verkoopkantoor en neem contact op met uw Yara contactpersoon. 
 • Indien het kunstmestproduct als gevolg van de schade wordt gemorst, dan dient dit te worden opgeruimd overeenkomstig de instructies op het veiligheidsinformatieblad van het desbetreffende kunstmestproduct. 
 • Verwijder het plastic zeil dat het kunstmestproduct bedekt pas Laden Lossen ontmengingwanneer daadwerkelijk met het lossen wordt begonnen.
 • Niet lossen bij neerslag of dichte mist. Sluit bij neerslag of dichte mist ook de luiken!
 • Zorg ervoor dat een kunstmestproduct met waterschade en verontreinigingen gescheiden blijft van een kunstmestproduct dat in goede staat verkeert. 
 • Meng geen kunstproduct dat op de kade of op het dek van het schip is gemorst of nat geworden materiaal met kunstmestproducten die in goede staat verkeren. 
 • Bij het lossen van het schip kan de bobcat in het ruim worden geplaatst zodra een groot gedeelte van de bodem vrij is gemaakt. 
 • Beperk het rijden door het kunstmestproduct zoveel mogelijk om stofvorming te verminderen.
 • Wees voorzichtig bij het lossen van het kunstmestproduct om vermaling ervan te voorkomen.
 • Houd hulpmiddelen die bij het lossen van kunstmest worden gebruikt goed schoon en droog.
 • Het is belangrijk om zo snel mogelijk te lossen om de opname van water te beperken.
 • Verwijder regelmatig product dat uit de knijpbak valt.

Verpakte kunstmestproducten worden door Yara vaak verpakt in verpakkingen met een binnenzak. Deze binnenzak is waterdicht. Mocht dit beschadigd raken, dan kan de meststof nat worden en gaan klonteren. Let dus altijd goed op dat er geen beschadiging aan de verpakking optreedt als gevolg van het transport of het lossen van het product. 

Ontmenging van meststoffen

Vaste meststoffen bestaan uit  deeltjes van verschillende grootte. Bij beweging of trillingen kunnen kleinere en grotere deeltjes van elkaar gescheiden worden. De meststoffen ontmengen zich dus. Dit fenomeen kan optreden tijdens de distributie, vooral wanneer het materiaal in grote hopen wordt opgeslagen. De kleinere deeltjes gaan in zo'n grote hoop vooral naar het midden van de hoop. Om dit te voorkomen, is het raadzaam om de meststoffen in kleine hopen bij elkaar op te slaan en ervoor te zorgen dat de meststoffen uit verschillende kleine hopen bij verplaatsing goed met elkaar vermengd zijn.

Laden lossen ontmenging

Het is belangrijk om te voorkomen dat ontmenging voorkomen wordt, omdat door ontmenging de eigenschappen van het kunstmestproduct veranderen. Door voor het laden en lossen een methode te kiezen die garandeert dat er geen ontmenging plaatsvindt, blijven de producteigenschappen intact.

Hulpmiddelen voor laden, lossen, opslag en vervoer van kunstmest

 • Grijpbakken, trechters, vrachtwagens, transportbanden en overslagpunten dienen schoon en netjes te zijn.
 • Leeg trechters en transportbanden vóór het houden van pauzes. Reinig deze, indien nodig.
 • Het gebruik van pneumatische transportbanden, kettingtransporteurs en doseerders met schroeftransporteurs wordt afgeraden.
 • Vervoer altijd volle pallets, indien mogelijk. Omwikkel de pallets met krimpfolie en sla ze op in het magazijn. Zorg ervoor dat pallets met verpakte meststoffen gedurende het transport worden beschermd tegen beschadiging en vuil.

Bulkopslag en lossen van kunstmest

 • Meststoffen moeten op schone en droge vloeren worden opgeslagen. Restanten meststof, die op de vloer zijn achtergebleven, trekken vocht aan en worden vloeibaar wanneer ze aan vochtige lucht worden blootgesteld.
 • Deuren moeten hermetisch worden afgesloten en andere openingen moeten worden afgedekt.
 • Bij bulkopslag moeten houten wanden met plastic worden bekleed, indien het hout niet is geïmpregneerd.
 • Bulkproducten moeten direct na het lossen met plastic zeil of ander materiaal worden afgedekt.
 • Afdekmateriaal dient een overlap van minimaal 0,5 m te hebben en met stokken te worden vastgezet. Indien meerdere verticale stroken worden gebruikt, dienen de hoger gelegen stroken de stroken daaronder te overlappen. Daarnaast moeten de stroken ook de vloer bedekken vóór de hoop, en wel over een afstand van 1 m van de vloer vóór de hoop.
 • Wanneer product van de hoop wordt gehaald, is het belangrijk om het kunstmestproduct niet onnodig lang aan lucht bloot te stellen.
 • Dek het kunstmestproduct direct af wanneer u klaar bent.
 • Vermijd vervuiling van kunstmestproducten.
 • Veeg gemorst product direct op en reinig de plaats waar het kunstmestproduct is gemorst.
 • Voorkom morsen bij het verplaatsen van de hoop met een wiellader; vul de bak niet te vol en rijd niet over de hoop heen.
 • Indien samenklonteringen in de hoop worden waargenomen, dient het kunstmestproduct bij aflevering of voor verzending te worden gezeefd.
 • Vermijd contact met warmtebronnen. 
 • Rijd niet met de wiellader in de hoop meststoffen.

Gebruik van wielladers

Laden lossen wielladersEen wiellader is een handig hulpmiddel voor het verplaatsen van bulkmateriaal. Om echter beschadiging van het materiaal te voorkomen, is het raadzaam om de volgende voorzorgsmaatregelen te treffen: 

 • Behoud de juiste hoek tussen de bak en de vloer om vermaling zoveel mogelijk te beperken. 
 • Houd de bak niet plat.
 • Voorkom morsing op de vloer.
 • Rijd niet met de wielen in de hoop.

Aandachtspunten voor de loslocatie van vloeibare meststoffen

Laden lossen koppelpuntBereikbaarheid koppelpunt: de maximale slang lengte mag 8 meter zijn

Zodra deze lengte groter is, moeten er meerdere slangen gebruikt worden, waardoor het risico op lekkage toeneemt en het moeilijker wordt de slang leeg te blazen.

 

  

Laden lossen losleidingenDe losleidingen dienen van 2" Camlock koppelingen voorzien te zijn

Een schroefkoppeling tussen de losleiding en de slang van de tankauto slijt erg snel waardoor de leiding tijdens het lossen kan gaan lekken en los schieten. Bij een "Camlock" koppeling is dit risico er niet.

 

  

laden lossen lospuntenDe lospunten/leidingen dienen van productstickers en, indien van toepassing, ook van gevarenstickers te worden voorzien

Het is van groot belang dat de chauffeur geen vergissingen maakt met het aansluiten van de slang op de juiste leiding. Daarnaast is het voor iedereen die er mee te maken krijgt erg belangrijk dat men weet welk kunstmestproduct er door een leiding getransporteerd wordt en wat de eigenschappen van het betreffende product zijn. Dit moet door iedereen op ieder willekeurig punt waargenomen kunnen worden. Hiervoor stelt Yara zowel product- als gevarenstickers beschikbaar.

 

 

laden lossen afsluiterDirect na het koppelpunt dient een afsluiter gemonteerd te worden

Na de lossing worden de leidingen doorgeblazen. Er kan echter altijd nog een kleine hoeveelheid product teruglopen. Dit product dient opgevangen te worden. Een schroefdop is niet voldoende want dan loopt dit product bij het losdraaien van de dop voor het lossen toch nog weg.
 
Direct na de afsluiter dienen de leidingen gebeugeld te zij

Tijdens het vullen van de tank en het leegblazen van de leidingen kunnen er grote krachten op de gebruikte materialen uitgeoefend worden. Als de leidingen dan niet goed gebeugeld zijn, kunnen ze breken. Door een deugdelijke beugeling kunnen de krachten goed worden opgevangen (zie foto).

  

 

laden lossen hoekAls het koppelpunt onder een hoek geplaatst is dient er een extra ondersteuning aangebracht te worden

De krachten die op een gebogen koppelpunt uitgeoefend worden zijn dusdanig groot dat er een sterk verhoogde kans is dat de koppeling na verloop van tijd afbreekt. Een extra ondersteuning voorkomt dit.

 

laden lossen lekbakOnder de koppelpunten dient men een lekbak te plaatsen die voorzien is van een antispat voorziening

Als er tijdens de lossing toch wat product gelekt wordt, dient voorkomen te worden dat dit product op de grond terecht komt. Hiervoor dient de lekbak. Met een valhoogte van bijv. een meter kan het product toch spetteren. Dit kan voorkomen worden door bijv. wat zand op de bodem van de lekbak te strooien.

 

laden lossen zonlichtDe leidingen en koppelpunten dienen afgeschermd te worden tegen direct zonlicht

In de meeste gevallen bestaan de leidingen uit PVC en die verouderen zeer snel onder invloed van zonlicht. Bij PVC blijkt dit duidelijk uit het feit dat de leidingen lichter van kleur worden. Een installatie waarbij de leidingen verkleurd zijn zoals op de foto links, is dan ook niet veilig meer.

 

Lospunten ouder dan 10 jaar dienen vervangen te worden

Eén van de nadelen van PVC is dat het in de loop van de jaren zwakker wordt, waardoor de kans op breuk sterk toeneemt. (Zie bovenstaande foto). Zijn uw lospunten ouder dan 10 jaar en gaat u deze vervangen? Gebruik dan voor nieuwe leidingen 16 bar PVC, dit type PVC is veel veiliger en kan gedurende een langere periode veilig gebruikt worden.

Handmatig laden en lossen van zakken meststof

Het is altijd raadzaam om uw lichaam te beschermen bij het laden en lossen van chemische producten, ongeacht of het product als gevaarlijk is aangemerkt of niet. Vermijd direct contact met de huid en de ogen. Lees altijd het etiket op de verpakking. Deze bevat belangrijke informatie over de mogelijke gevaren en het beperken van de bijbehorende risico's.

 1. Ga nooit onder of dicht bij een lading staan die wordt gehesen, verplaatst of geleegd. laden lossen haak
 2. Hijs goederen in een soepele en verticale beweging. 
 3. Rond hijswerkzaamheden altijd helemaal af en laat nooit ladingen in de lucht hangen. 
 4. Hulpmiddelen die worden gebruikt voor het hijsen van big bags moeten gladde, afgeronde randen en hoeken hebben om te voorkomen dat de hijslus beschadigd raakt. 
 5. De lading mag niet langs de tanden van de hijswerktuigen glijden. 
 6. De zak moet voorzichtig worden opengesneden. Gebruik hiervoor bij voorkeur een mes met telescoopsteel.

laden lossen handmatig

laden lossen handmatig

Kleine verpakkingen meststof tillen en verplaatsen (handmatig laden en lossen)

 1. Til en verplaats geen zware lasten. Het tillen en verplaatsen van zware lasten kan leiden tot lichamelijk letsel. 
 2. laden lossen handmatig tillenNeem een stabiele houding aan. Zet uw voeten op schouderbreedte en zorg dat u met beide voeten stevig op de grond staat. 
 3. Houd uw hoofd en rug recht bij het tillen en verplaatsen van voorwerpen. 
 4. Zodra de last is opgetild, verplaatst u uw handen voor een stevige grip. 
 5. Draag de last dicht bij het lichaam, ter hoogte van de taille. 
 6. Buig de rug niet tijdens het tillen. 
 7. Voorkom draaien en zijwaarts buigen bij het tillen of dragen. 
 8. Beweeg soepel. 
 9. Zet de verpakking eerst neer voordat u van houding verandert.