Stikstofverliezen door uitspoeling voorkomen

Uitspoeling is een complex probleem, waar niet één oplossing voor bestaat. Nitraatuitspoeling vindt vooral plaats na overmatige bemesting en is afhankelijk van lokale omstandigheden. Deze lokale omstandigheden zijn maar in beperkte mate te beïnvloeden, zoals o.a. de mineralisatie van opgebouwde organische stof. Toch zijn er beproefde strategieën beschikbaar om uitspoeling te beperken.

n sensor

 

Goede landbouwpraktijk

Uitspoeling kan worden beperkt door goede landbouwpraktijk toe te passen. Effectieve maatregelen zijn: 

  • Opstellen van een gedetailleerd bemestingsplan
  • Bepalen van de voorraad minerale stikstof in het voorjaar en de bemesting daarop aanpassen
  • N-gift delen om het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van het gewas: zowel een goede start als de mogelijkheid tot inspelen op veranderende groeiomstandigheden
  • Zorgen voor een gebalanceerd aanbod van andere voedingsstoffen (m.n. P, K, S) om de stikstofbenutting te optimaliseren
  • De stikstofgift aanpassen aan verschillende gewasbehoeften binnen het perceel m.b.v. precisielandbouw
  • Keuze van hoogproductieve rassen die de beschikbare stikstof efficiënt benutten
  • Telen van groenbemesters en wintergranen, zodat in het najaar gemineraliseerde stikstof wordt vastgelegd
  • Toediening van dierlijke mest in een periode dat het gewas de beschikbaar komende stikstof kan opnemen
  • Behoud van een goede bodemstructuur om oppervlakkige afspoeling te voorkomen en de ontwikkeling van een diep en uitgebreid wortelstelsel te bevorderen
  • Gebruik minerale meststoffen en dierlijke mest op voldoende afstand van oppervlaktewater.

Afstemmen meststofgebruik 

De beste manier om het stikstofresidu in de herfst en daarmee nitraatuitspoeling tot een minimum te beperken, is te zorgen voor een nauwkeurige afstemming van de bemesting op de gewasbehoefte. De stikstofopname varieert van jaar tot jaar, van perceel tot perceel en van ras tot ras. Factoren die daarbij een rol spelen zijn de hoeveelheid minerale stikstof in de bodem, de mate van mineralisatie, gewasontwikkeling en de weersomstandigheden. Omdat deze factoren niet op betrouwbare wijze te voorspellen zijn, moet de gewasbehoefte zo nauwkeurig mogelijk worden bepaald, zodat de bemesting in exact gedoseerde, gedeelde giften kan worden uitgevoerd. 

Met de door Yara ontwikkelde precisie-instrumenten voor stikstofbemesting, de N-Tester en N-Sensor, kan de gewasbehoefte lokaal en in real-time worden gemeten. Met behulp van de N-Sensor wordt gecorrigeerd voor de variatie in de stikstofbehoefte binnen het perceel. Zo kan de gift op elke plaats en tijdstip precies worden aangepast aan de behoefte. Het gebruik van deze apparatuur vermindert het risico van stikstofoverschotten en uitspoeling aanzienlijk, met behoud van een optimale opbrengst en financieel resultaat. Uw lokale Yara-contactpersoon kan u helpen met het opstellen van bemestingsstrategieën waarmee uitspoeling tot een minimum wordt beperkt en de opbrengst van uw bedrijf wordt geoptimaliseerd.