2 belangrijke inzichten voor zwavelbemesting in wintertarwe

Een doordachte zwavelbemesting is essentieel voor veel gewassen, en met name voor wintertarwe. Een tekort aan zwavel kan niet alleen leiden tot verminderde efficiëntie van stikstofgebruik, maar ook tot belasting van het milieu en onnodige kosten.

Synergie tussen zwavel en stikstof

Stikstof en zwavel werken uitstekend met elkaar samen in de bemesting. Het is wel cruciaal om te erkennen dat zwavel en stikstof in de juiste verhouding (4:3) moeten worden toegediend. Deze elementen werken samen als een katalysator, waarbij stikstof beter wordt opgenomen wanneer er voldoende zwavel aanwezig is. Het optimaliseren van deze verhouding is niet alleen gunstig voor de gewasgroei, maar ook voor het minimaliseren van milieu-impact en kosten voor de meststoffen zelf.

Veranderingen in zwaveldepositie

Zwavel wordt al vrij lang toegediend, al was dat eerder in de latente zin. Vroeger kwam er namelijk per depositie voldoende zwavel in de gewassen (het kwam uit de lucht). Echter, door verbeterde zwavel-afvangtechnologieën uit uitstootgassen, is de depositie van ongeveer 50 kg per hectare gedaald naar slechts 5 kg. Dit heeft als gevolg dat zwavel weer via bemesting toegediend moet worden om de behoefte van het gewas te vervullen.

Behoeftegerichte bemesting; beter resultaat

Het is van groot belang om altijd naar behoefte te bemesten, bij voorkeur op basis van een gedegen bodemanalyse. Deze analyse biedt inzicht in de specifieke zwavelbehoeften van het gewas, wat essentieel is voor een optimale groei en opbrengst. Daarbij zijn er 2 belangrijke inzichten te herkennen bij het toepassen van een zwavelbemesting

1) Zwaveltekort in jonge plantdelen

Een zwaveltekort manifesteert zich eerst in de jongere plantendelen, te zien aan het verbleken van bladeren. Dit wijst erop dat zwavel slecht verplaatsbaar is in de plant en kan resulteren in onvoldoende beschikbaarheid voor een optimale benutting van later bemeste stikstof. Zelfs als de totale zwavelbehoefte op papier gedekt is, kan dit leiden tot merkbare verminderingen in graanopbrengst, zowel in kwantiteit als kwaliteit.

2) Vertraagde zwavelmineralisatie in bodems

Zwavel wordt in de meeste bodems te laat gemineraliseerd, waardoor het niet beschikbaar komt voor de graanplant. Dit benadrukt de noodzaak van meerdere giften om te compenseren voor deze vertraagde beschikbaarheid.

Aanbeveling: meerdere toepassingen met YaraBela SULFAN

Het advies voor een effectieve zwavelbemesting voor wintertarwe is het overwegen van minstens twee, bij voorkeur drie toepassingen met YaraBela SULFAN. Deze strategie zorgt voor een geleidelijke en optimale voorziening van zwavel gedurende de groeifasen van begin maart tot begin juli. Onderstaande grafiek laat goed zien wat de bodem aan zwavel vrijgeeft en hoeveel de tarweplanten nodig hebben.

Het is duidelijk dat de behoefte en aanvoer van zwavel in de meeste bodems niet goed op elkaar aansluiten. Door de relatieve immobiele situatie van zwavel in de plant is het cruciaal om meerdere malen te bemesten, waarbij YaraBela SULFAN een waardevolle meststof is voor boeren die streven naar een optimale opbrengst van wintertarwe.