Hoe kunt u veilig helpen de groeiende bevolking te voeden en voor onze planeet zorgen?

U kunt het allebei doen. Onze nitraatmeststoffen stoten minder broeikasgas en ammoniak uit dan andere meststoffen. Nitraatmeststoffen hebben eenvoudigweg ten opzichte van ureum voordelen voor u en voor onze planeet: schonere lucht, gezondere bodem en schoner water.

Minder uitstoot, schonere lucht

Meststoffen dragen bij aan de totale uitstoot in de landbouw: broeikasgassen zorgen voor opwarming van de aarde en ammoniak vervuilt de lucht.

Hoewel ammoniak in meststoffen slechts een betrekkelijk klein deel van de totale uitstoot aan ammoniak in de landbouw vormt, is het betrekkelijk makkelijk deze uitstoot te beheersen. Waarom zou je je richten op ammoniakuitstoot? Ammoniak heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van de lucht en de menselijke gezondheid. De behandeling van ademhalingsproblemen als gevolg van ammoniakuitstoot heeft financiële consequenties en kost in Europa alleen al gauw meer dan 6 miljard euro per jaar.

Wij zetten ons in om de koolstofvoetafdruk van de landbouw te verkleinen door meststoffen door te ontwikkelen die broeikasgassen reduceren en de luchtkwaliteit verbeteren door de ammoniakuitstoot te verlagen.

In de afgelopen 6 jaar hebben we de uitstoot van N2O (een sterk broeikasgas) bij onze productie van nitraatmeststoffen in Noorwegen met 85% verlaagd. Wij hebben de ambitie om voor 2050 koolstofneutraal te zijn.

Onze nitraatmeststoffen laten 18% minder broeikasgas per ton gewas vrij dan wanneer u ureum zou gebruiken.

Duurzaamheid 10%18%.jpg

Gezondere bodem en schoner water

Aangezien de stikstofvoorziening per perceel kan verschillen, is het heel belangrijk uw gewas precies de hoeveelheid nutriënten te geven die nodig is. Geef te weinig en uw gewas lijdt eronder. Geef te veel en de overtollige nitraten blijven in de bodem achter en kunnen in het grondwater terechtkomen. Onze nitraatmeststoffen combineren een uitgebreide agronomische kennis met tools en producten die het risico van stikstofoverbelasting en -uitspoeling actief reduceren zonder in te leveren op gewasopbrengst.

Een bijkomend voordeel van nitraatmeststoffen is dat ze de bodem minder verzuren en een gezondere pH handhaaft voor bodemmicroflora.

Door op uw bedrijf te kiezen voor nitraatmeststoffen kunt u heel eenvoudig invloed uitoefenen op de menselijke gezondheid door de luchtkwaliteit te verbeteren, opwarming van de aarde te vertragen en uw koolstofvoetafdruk per ton geproduceerd voedsel te verkleinen. Samen met Yara kunnen boeren gezamenlijk hun doel bereiken door meer opbrengst te produceren en uitstoot te verminderen.

 


 

Yara's op nitraat-gebaseerde oplossingen