december 15, 2015

Substrafeed: Veilig in meer talen!

By: Peter van Noort

Extra veiligheidsstickers & Safety data sheets beschikbaar in nieuwe talen.

De medewerkers van Yara bezoeken regelmatig locaties van eindgebruikers om in contact te blijven met onze gebruikers. Tijdens deze bezoeken bekijken we de installaties en praten we met de telers en dealers over het gebruik van de meststoffen en alles in relatie hiermee. Hier assisteren we waar mogelijk om de zaken, indien nodig, te verbeteren. Eén van de diensten die geleverd wordt door Yara is het updaten en uitbrengen van de safety data sheets. Deze sheets bevatten alle informatie omtrent de veiligheidsaspecten voor de verschillende producten gevoerd door Yara. 

Tijdens de bezoeken hebben we gemerkt dat het wel eens voorkomt dat buitenlands personeel werkzaam is met de producten geleverd door Yara. Deze medewerkers zullen niet altijd in staat zijn de veiligheidsregels te lezen en te begrijpen. Veiligheid voor de eindgebruikers van onze producten is zeer belangrijk, vandaar dat we onze veiligheidsbladen nu ook beschikbaar hebben in het Pools en Turks. Daarnaast hebben we een sticker ontwikkeld, welke samengevat de gevaren en alle veiligheidsaspecten beschrijft. 

Op deze manier willen we de veiligheid van de eindgebruiker verhogen evenals het informeren van onze buitenlandse medewerkers over de gevaar aspecten van onze producten. Yara staat voor veiligheid en is er van overtuigd dat als bekend is wat de gevaar aspecten zijn, er mogelijke gevaren voorkomen kunnen worden. 

Alle safety data sheets zijn up to date van alle Yara producten te downloaden op: www.yara.com/products_services/safety_data_sheets/  
Kies hier de juiste product groep en u kunt de gewenste sheets downloaden. 
Deze sheets bestaan uit verschillende rubrieken welke ieder veiligheidsaspecten benadrukken van de verschillende stoffen en/of mengsels: 

Rubriek 1: Identificatie van de stof en onderneming. 
   De productnaam, gebruik, contact informatie producent en noodgegevens. 
Rubriek 2: Identificatie van de gevaren. 
   Indeling van de stof, Classificatie gevaarlijke componenten, P & H zinnen, etiket onderdelen en symbolen. 
Rubriek 3: Samenstelling en informatie bestanddelen. 
Rubriek 4: Eerste hulpmaatregelen. 
   De maatregelen. 
   Acute, uitgestelde symptomen en gevolgen. 
Rubriek 5: Brandbestrijding. 
   Speciale gevaren als gevolg van de stof of mengselaan. 
   Advies voor brandbestrijders.  
Rubriek 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel. 
Rubriek 7: Hantering en opslag. 
Rubriek 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming. 
Rubriek 9: Fysische en chemische eigenschappen. 
Rubriek 10: Stabiliteit en reactiviteit. 
Rubriek 11: Toxicologische informatie. 
Rubriek 12: Ecologische informatie. 
Rubriek 13: Instructies voor verwijdering. 
Rubriek 14: Informatie met betrekking tot het vervoer. 
Rubriek 15: Regelgeving. 
Rubriek 16: Overige informatie.

Alle safety data sheets en de onderstaande stickers zijn aan te vragen via u Substrafeed dealer of bij Yara Benelux zelf.

De veiligheidsbladen en stickers zijn beschikbaar in de volgende talen: 

  • Nederlands 
  • Engels 
  • Duits 
  • Frans 
  • Pools 
  • Turks

 

substrafeed safety