Rookgasbehandeling voor NOx door middel van selectieve katalytische reductie

Selectieve katalytische reductie (SCR) technologie verlaagt de emissies van stikstofoxiden (NOx) door gebruik te maken van een katalysator. De SCR technologie kan in het verbrandingsproces een maximale reductie van 95% NOx behalen en kan daarmee voldoen aan de strengere, toekomstige regelgeving. Per 2016 is de nieuwe regelgeving van kracht onder de Europese richtlijn voor industriële emissies (RIE). Het SCR proces is de meest efficiënte technologie omdat het de hoogste NOx reductie oplevert.

Met SCR technologie

  • De rookgastemperatuur bij het injectiepunt is veel lager dan bij een SNCR systeem. De ideale toepassingstemperatuur licht rond de 350 °C
  • De katalysator dient om de reductiereacties van NOx met het gekozen reductiemiddel (watervrije ammoniak, ammoniakwater of ureumoplossing) te bevorderen, waarbij stikstof en water worden geproduceerd en nevenreacties worden beperkt. Dit garandeert goede reductieresultaten met een reductie tot wel 95%
  • Het reagensverbruik wordt geoptimaliseerd door een molverhouding van bijna één tussen het reagens en de te behandelen NOx.

Een geschikt reagens en een betrouwbare leverancier zijn noodzakelijk voor een optimale werking van het SCR systeem

Als u kiest voor SCR technologie, is de keuze van het reagens essentieel voor optimale prestaties van uw NOx behandeling.

  • De kwaliteit van het reductiemiddel is belangrijk, omdat het gehalte aan verontreinigingen of giftige elementen minimaal dient te zijn. De fabrikant van de katalysator schrijft reagensspecificaties voor waaraan u zich dient te houden om de levensduur van de katalysator te optimaliseren en er zeker van te zijn dat deze langer is dan de contractuele garantietermijn. Bij Yara zorgen we ervoor dat u de juiste kwaliteit reagens ontvangt voor uw SCR katalysator
  • Daarnaast is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te kiezen die een ononderbroken levering van reagens, ureum of ammoniak, kan garanderen. Als een onderbreking optreedt in de levering van reagens, heeft dat tot gevolg dat uw installatie niet operationeel kan zijn. Dit veroorzaakt een onderbreking in uw bedrijfsprocessen omdat deze niet voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot NOx emissiereductie, die deel uitmaken van de vergunningen voor uw locatie, overeenkomstig de IPPC-richtlijn en de richtlijn industriële emissies (RIE).

 

Als u geïnteresseerd bent in het SCR/SNCR-systeem 

neem dan contact op met onze specialist op het gebied van NOx-reductiesystemen.

Betrouwbaarheid en kwaliteit

Reagens van slechte kwaliteit of onbetrouwbare leveringen van reagentia aan uw locatie, kunnen een nadelige invloed hebben op uw deNOx systeem

Yara produceert en levert al meer dan twintig jaar reductiemiddelen aan haar klanten onder de productnaam NOxCare. Ons unieke netwerk van productielocaties biedt leveringszekerheid, waardoor zowel kwaliteit als betrouwbaarheid zijn gegarandeerd. Onze fabrieken leveren ureum of ammoniak voor NOx reductie over het hele land.

Yara levert ruim twintig jaar reductiemiddelen en oplossingen aan gebruikers van SCR systemen over de hele wereld. Yara biedt u haar expertise en werkt met u samen in alle fasen van de implementatie van een SCR systeem.

Kies een goed reductiemiddel om deactivering van uw SCR katalysator te voorkomen

Wanneer u werkt met een SCR systeem is het erg belangrijk om het gebruik van verontreinigd reagens te vermijden. Verontreinigd reagens kan de katalysator deactiveren, dus is het erg belangrijk om ervoor te zorgen dat een reagens van goede kwaliteit wordt gebruikt, dat correct wordt geleverd en opgeslagen. Een gedeactiveerde katalysator kan leiden tot voortijdige en kostbare vervanging van uw SCR systeem dat de NOx (stikstofoxiden) reduceert. Yara levert producten die zodanig zijn ontwikkeld dat ze geschikt zijn voor alle SCR katalysatoren en controleert de eigenschappen van haar reagens door middel van een kwaliteitssysteem. Al onze productielocaties zijn gecertificeerd volgens ISO 9001, 14001 en 18001.

Reagens injecteren

Een nauwkeurige berekening van de injectie van reagens is essentieel voor een effectieve NOx reductieoplossing

Voor een optimale werking vereisen SCR systemen een gelijkmatige verdeling van ammoniak en NOx in de rookgasstroom. Een ongelijke verdeling van het gas kan leiden tot een onvoldoende NOx reductie en een aanzienlijke ammoniakslip. Het is ook belangrijk om de juiste dosering van het reductiemiddel te bepalen voor alle mogelijke configuraties van het proces. Doorgaans zijn alle toekomstige bedrijfsconfiguraties bekend voordat uw SCR systeem wordt ontworpen en ontwikkeld.

Voorkom ammoniakslip door een juiste temperatuur en ammoniakinjectie

Ammoniakslip is een industriële vakterm waarmee wordt aangegeven dat ammoniak de SCR katalysator passeert zonder te reageren met het NOx-gas. Dit kan gebeuren wanneer: 

  • er een overdosis aan ammoniak is
  • er stroomopwaarts van de katalysator onvoldoende menging is (onregelmatige verdeling van ammoniak en NOx)
  • de temperaturen te laag zijn voor de katalysator om voldoende actief te zijn, of de katalysator geheel of gedeeltelijk gedeactiveerd is als gevolg van veroudering of vervuiling

Ammoniakslip zorgt voor onnodige kosten van het SCR systeem en is nadelig voor het milieu. Met de expertise van Yara bent u ervan verzekerd dat ammoniakslip wordt beperkt.

Uw kosten verlagen

Yara: de expert in rendabele en betrouwbare bedrijfsvoering van uw SCR systeem

Onze reagentia voor NOx reductie, op de markt gebracht onder de merknaam NOxCare, zijn van de hoogste kwaliteit. Het overgrote deel van onze ammoniak wordt geproduceerd uit aardgas, wat beschouwd wordt als een schoon proces. Wij leveren het door u gewenste reductiemiddel via ons netwerk van fabrieken, waardoor u verzekerd bent van een betrouwbare levering. Voor Yara kiezen is een garantie voor zowel betrouwbaarheid als kwaliteit.

Wilt u de bedrijfskosten van uw SCR reagens verlagen?

De keuze van het reductiemiddel, de dosering en de injectiemethode hebben een aanzienlijke economische impact op de bedrijfskosten van uw SCR systeem. Onze specialisten zullen u adviseren en de toepasselijke technische ondersteuning verlenen om te zorgen voor een rendabele werking van uw SCR systeem. Het is belangrijk om nauwkeurig de injectie en stroming te berekenen en in te stellen, zodat alleen de werkelijk benodigde hoeveelheid reductiemiddel wordt gebruikt. De kosten van de reagentia ammoniak en ureum kunnen met onze hulp en informatie worden geoptimaliseerd.

Om te weten te komen hoe u uw SCR systeem kunt gebruiken en optimaliseren door de juiste reagens te gebruiken, neemt u contact op met één van onze specialisten.

Wanneer u een bepaalde technologie kiest om de NOx emissies te reduceren, dienen ook de haalbaarheid en de kosten van de SNCR-technologie te worden overwogen. De investeringskosten van een SNCR systeem zijn veel lager dan die van een compleet SCR systeem, terwijl de efficiëntie ervan voldoende kan zijn voor uw situatie.

Lees meer over Yara's SNCR systemen voor het reduceren van NOx emissies.