Werken bij Yara Sluiskil

Waarom bij Yara werken?

Doel

Werken bij Yara is zinvol. Wij zijn van mening dat maatschappelijke verantwoordelijkheid hand-in-hand gaat met commerciële mogelijkheden.

Door onze uitgebreide kennis en wereldwijde aanwezigheid en ruim 100 jaar ervaring, is Yara in een unieke positie om een ​​aantal van de grootste uitdagingen van onze tijd aan te gaan en om te zetten in winstgevende zakelijke opportuniteiten. Wij zorgen voor positieve effecten door het ontwikkelen van business cases als een driver voor verandering en groene groei. Werken bij Yara betekent een bijdrage leveren aan:

  • Het duurzaam produceren van voldoende veilig voedsel voor een groeiende wereldbevolking
  • Het beperken van de gevolgen van klimaatverandering door efficiencyverbetering van onze eigen processen en het ontwikkelen van innovatieve en effectieve producttoepassingen voor onze klanten
  • Het verminderen van zoetwater- en energieverbruik.

Teamwork

Sinds 1910 maakt het Vikingschip deel uit van ons logo. Het geeft de Noorse oorsprong van ons bedrijf weer en de unieke bedrijfscultuur. Teamwork, vertrouwen, verantwoordelijkheid en ambitie zijn onze kernwaarden die onze manier van samenwerken karakteriseren. Onze medewerkers waarderen een open-minded omgeving waar vooruitgang wordt geboekt door samenwerking.

Uitdaging

Onze activiteiten variëren van ammoniak productie tot fosfaat mijnbouw, handel in grondstoffen, onderzoek en ontwikkeling, van land- en tuinbouwproducten tot milieutechnologieën. Onze verregaande integratie, brede scope en het wereldwijd bereik vereisen een breed scala aan competenties. Yara heeft een werkomgeving waarin we samen vanuit diverse culturele achtergronden en beroepsprofielen complexe nieuwe uitdagingen aangaan. Hiermee creëren we een rijke en boeiende job ervaring.

Ambitie

"Knowlegde grows" is onze slogan. Daarmee bedoelen we ook dat mensen met ons mee kunnen groeien in persoonlijke ontwikkeling en een uitdagend carrièreperspectief. 

Yara is een werkplek waar mensen groeien. Terwijl managers een cruciale rol hebben bij het waarborgen dat al onze mensen kunnen uit groeien naar het beste van hun kunnen, zijn onze medewerkers verantwoordelijk voor hun eigen werk en loopbaanontwikkeling. Wij streven ernaar om alle werknemers de mogelijkheid te hebben om hun volledige potentieel te bereiken. In ruil daarvoor verwachten we dat ze geïnteresseerd zijn in hun ontwikkelingspotentieel en initiatief nemen om hun kansen voor persoonlijke en professionele groei te identificeren.

U kunt direct online solliciteren op onze Openstaande vacatures!  

Interesse in een leuke stage bij ons bedrijf? Stuur je vraag met motivatie naar Learning_NL@yara.com.

 


 

Why join us?

Purpose 

Working for Yara makes sense. We believe that social responsibility goes hand-in-hand with commercial opportunities.

Through our extensive knowledge, global presence and over 100 years of experience, Yara is in a unique position to meet some of the biggest challenges of our time and turn them into profitable business opportunities. We create positive impact by developing business cases as a driver for change and green growth. Working at Yara means contributing to:

  • Produce sustainable and safe food for a growing world population
  • Reducing the impact of climate change through efficiency improvements of our own processes and developing innovative and effective product applications for our customers
  • Reduce fresh water and energy consumption

Teamwork 

Since 1910, the Viking ship is part of our logo. It represents the Norwegian origins of our company and the unique company culture. Teamwork, trust, accountability and ambition are our core values that characterize the way we work together. Our staff appreciates an open-minded environment where progress is made through teamwork.

Excitement 

Our activities range from ammonia production to phosphate mining, from commodity trade to research and development, from agricultural products to environmental technologies. Our profound integration, broad scope and global reach require a wide variety of skills. Yara offers a workplace where we team up from diverse cultural backgrounds and professional profiles meet complex new challenges, creating a rich and exciting job experience.

Ambition

"Knowlegde grows"is our maxim. With that we also mean that people can grow with us in personal development and a challenging career perspective.

Yara is a workplace where people grow. While managers have a critical role in ensuring that all our people can perform to the best of their abilities, our employees are in charge of their own work life and career development. We aim to give all employees the opportunity to achieve their full potential. In return, we expect them to be interested in their development potential and initiate identifying and acting on their opportunities for personal and professional growth.

You can apply online directly to Our current vacancies
Interested in a fun internship at our company? Send your question with motivation to: Learning_NL@yara.com.

Gedragscode

Yara's voortdurende succes als industriële vormgever is afhankelijk van behoud en bevordering van onze ethische reputatie en het publieke vertrouwen dat we hebben verdiend. Het Ethics and Compliance Programma is daarom een ​​belangrijk element in de manier waarop we onze activiteiten runnen.