Welke zwavel-meststof heeft de minst verzurende werking?

Zwavel is op grasland van belang voor groei, eiwitvorming en enzymvorming. In het voorjaar is een zwavelgift nodig vanwege de lage depositie uit de lucht en de lage bodemtemperaturen.

Zwavel kent veel groeivoordelen, maar het heeft ook een verzurende werking. YaraBela WEIDE-SULFAN voorziet in het beste van beide werelden.

Voor de hand liggende keuze of doordenkertje?

De voordelen van een zwaveltoepassing in de bemesting zijn makkelijk op te sommen: 600 kg meer drogestof per hectare, een extra ruw eiwit van 108 kg per hectare, een effect van ruim 5% meer VEM-opbrengst. Dit resulteert in een winst tot € 270,- per hectare. Afhankelijk van de opbrengst neemt grasland jaarlijks 30 tot 50 kg zwavel per hectare op. Met name op zandgronden kunnen tekorten voorkomen, dus lijkt het extra toepassen van zwavel een ‘no-brainer’ te zijn.

Verzurende werking van zwavel

Zwavel kent echter ook een verzurende werking. In de toepassing van nitraatmeststoffen leidt dit ook tot kosten voor het compenseren van deze verzuring met kalk. De keuze van meststoffen kan op het eerste gezicht leiden tot een hogere opbrengst, maar kan qua verzuring op langere termijn leiden tot hogere kosten voor de kalkcompensatie.

Kies de juiste meststof

Een té hoge zwavelbemesting leidt tot een slechtere opname van koper en selenium. Om de voordelen van zwavel optimaal te benutten ten opzichte van de verzurende werking is een juiste verhouding stikstofzwavel noodzakelijk. Een optimale balans ligt op 4:3 N / SO3. Deze meststofverhouding is ideaal voor grasland. YaraBela WEIDE-SULFAN is een voorbeeld van een meststof die aan deze behoefte voldoet voor een juiste toepassing voor grasland in het voorjaar. In de onderstaande tabel is goed te zien dat de kalkcompensatie bij toepassing van ASS meer dan dubbel zo hoog is ten opzichte van het toepassen van YaraBela WEIDE-SULFAN.

Kalkwaarden (landbouwgrond) bij belangrijke meststoffen

 

 

 

Product

 

Kalkwaarde per 100 kg N / P2O5 / K2O

Stikstof- en N/S meststoffen

 

Zwavelzuur ammoniak, ssA

 

-299

 

Ammoniumsulfaatsalpeter (ASS) / ENTEC26

 

-196

 

Urea Ammonium Sulfaat 33/12

 

-164

 

Yara Urea

 

-134

 

Urea ammoniumnitraat 32

 

-100

 

Ureum

 

-100

 

YaraBela WEIDE-SULFAN

 

-87