Productie-eenheid Sluiskil

De locatie beschikt over drie ammoniakfabrieken, vier CO2-fabrieken, twee salpeterzuurfabrieken, twee ureumfabrieken (één prill- en één granulatiefabriek) en twee nitraatgranulatiefabrieken.

In Sluiskil staan de grootste ammoniak- en nitraatmeststoffenfabrieken van Yara en in Europa. In de afgelopen jaren is de productie van ammoniak en de daaruit afgeleide producten zoals nitraat, ureum en Air 1® aanzienlijk toegenomen. De site in Sluiskil produceert 1.8 miljoen ton ammoniak per jaar, dat voor verreweg het grootste deel lokaal gevaloriseerd wordt tot een breed scala eindproducten.

Goede aansluitingen op de Europese gasnetwerken zorgen voor flexibiliteit in het betrekken van aardgas van de verschillende aanbieders op die netwerken. Elektriciteit wordt voor een belangrijk deel lokaal opgewekt. Het grootste deel van de eindproducten wordt in Europa verkocht, maar ook een aanzienlijk deel wordt verscheept, hoofdzakelijk naar Noord- en Zuid-Amerika.

 


 

The site has three ammonia plants, four CO2 plants, two nitric acid plants, two urea plants (one prilling and one granulation) and two nitrate granulation plants. 

Sluiskil has Yara’s  (and Europe’s) largest installed ammonia and nitrate fertilizer capacities In recent years, production of ammonia and the derivative products such as nitrate, urea, and Air 1® has increased. The site in Sluiskil produces 1,8 million tonnes of ammonia per year which for the most part is valorized locally into a large range of end products.

A connection to the European gas grid enables flexibility in sourcing natural gas from various parties selling gas through the grid. Electricity is largely generated locally on site. The majority of the finished product volumes are sold in European markets, but significant volumes are sold overseas, mainly in the Americas.

Yara Sluiskil