H₂S op industriële locaties

Hydrogen sulphide

Stankoverlast? Tijd om in te grijpen!

Op veel industriële locaties kan sulfide vrijkomen tijdens het productieproces of uit de effluent behandelingsinstallatie. Dit leidt tot klachten van omwonenden van de locatie over stankoverlast. Bovendien worden de medewerkers van de locatie blootgesteld aan een verraderlijk gevaar, aangezien H₂S een giftig gas is.

Bestrijden van H₂S: honderden industriële locaties gebruiken reeds YaraNutriox™

Yara heeft reeds vele industriële locaties in Europa en over de hele wereld geholpen in hun strijd tegen H₂S. Yara heeft een preventieve oplossing, YaraNutriox, ontwikkeld die nitraten bevat met een preventieve en langdurige werking.

YaraNutriox: volledige service, beproefde werking, geoptimaliseerde kosten in de strijd tegen H₂S

 • Houd uw YaraNutriox-verbruik onder controle en voorkom tegelijkertijd het vrijkomen van H₂S: wij kunnen de hulpmiddelen op uw locatie implementeren die u de controle geven over uw verbruik van de producten die H₂S voorkomen
 • U hebt alle benodigdheden paraat om de injectie van het product te beheren en in real time de effectiviteit van de behandeling tegen waterstofsulfide te verifiëren.
 • U kunt de dosering op afstand wijzigen, zodat u niet meer dan de benodigde hoeveelheid verbruikt.

Pulp- en papierfabrieken

Papierfabrieken produceren soms stank die direct impact heeft op de omgeving. Deze stankoverlast is vaak gerelateerd aan het vrijkomen van H₂S vanuit het inwendige effluentsysteem van de fabriek. De stank wordt tevens geproduceerd door bacteriën die groeien in het recirculatiewater. De productie van sulfaatpulp vereist de behandeling van slib en effluent voordat deze kunnen worden afgevoerd uit de fabriek. De pulp- en papierindustrie produceert een aanzienlijke hoeveelheid warm effluent met een hoog gehalte aan organisch materiaal, dat een ideale omgeving is voor bacteriële groei. Uit deze slib en effluenten in een pulp- en papierfabriek kan H₂S vrijkomen, wat een oorzaak is van stankoverlast voor de omgeving van de pulp- en papierfabriek.

Veel papierfabrieken behandelen hun H₂S met YaraNutriox

Sinds 1991 heeft Yara door middel van haar preventieve proces tegen H₂S, YaraNutriox, veel pulp- en papierfabrieken in heel Europa en over de hele wereld geholpen met hun bestrijding van het vrijkomen van waterstofsulfide en mercaptanen. Biologische behandeling met YaraNutriox™ bestrijdt de vorming van H₂S en voorkomt het vrijkomen van dit giftige gas.

Mercaptanen: een snelle en veilige oplossing

Om stinkende gassen in afvalwaterzuiveringsinstallaties en tijdens het ontwateren van slib te vermijden, heeft Yara voor afvalwaterzuiveringen en industriële installaties het product EcoNOx®, een snelle en efficiënte curatieve oplossing voor H₂S en mercaptanen. EcoNOx® is een krachtig oxiderend middel. De actieve bestanddelen ervan worden reeds met succes gebruikt in milieutoepassingen, voor drinkwater, oppervlaktewater en bodembehandeling. EcoNOx® verbetert het effect van flocculanten voor slibontwatering. Het zorgt tevens voor neerslag van zware metalen en kan andere stoffen neutraliseren, zoals bijvoorbeeld fenolen.

Hoe werkt EcoNOx tegen mercaptanen?

Deze behandeling tegen H₂S en stank in pulp- en papierfabrieken werkt voor:

 • Het stelsel van slibbuizen van de fabriek
 • De flocculatietanks
 • De filterpersen
 • De slibopslagtanks

Lees meer over EcoNOx voor de behandeling van mercaptanen in pulp- en papierfabrieken

H₂S is meer dan een stankprobleem

Het is ook een giftig gas waartegen we de medewerkers die in de fabriek werken moeten beschermen.

Uw verbruik van producten tegen H₂S optimaliseren

De kosten van deze oplossing zijn afhankelijk van de complexiteit van het probleem op uw locatie. Onze technici ontwerpen oplossingen op maat voor uw probleem. Deze oplossingen zijn inclusief hulpmiddelen voor het beheren van de injectie van het product, en het in real-time verifiëren van de effectiviteit van de behandeling tegen waterstofsulfide en mercaptanen. Op deze manier kunt u op afstand de dosering wijzigen en alleen de hoeveelheid product gebruiken die echt nodig is.

Problemen met stank in de voedsel- en drankindustrie: H₂S kan de oorzaak zijn van de slechte geur

De meeste bedrijven in de voedselindustrie genereren afvalwater met een hoge belasting van biologisch afbreekbaar organisch materiaal. Stank veroorzaakt door effluent is één van de vele milieukwesties die momenteel spelen met betrekking tot de voedsel- en drankenindustrie. Waterstofsulfide en mercaptanen leiden tot stank die zich met name voordoet in industriële fabrieken, zoals:

 • Slachthuizen
 • Voedselverwerkende fabrieken
 • Drankfabrieken

Deze stank heeft rechtstreeks invloed op omgeving van de fabriek. De stankoverlast kan zijn gerelateerd aan het vrijkomen van waterstofsulfide (H₂S). Voor slachthuizen en fabrieken die voedsel in blik en kant-en-klaarmaaltijden produceren, kunnen effluenten de reden zijn dat behandeling tegen H₂S en stank noodzakelijk is.

Veel voedsel- en drankenfabrieken behandelen hun H₂S met YaraNutriox

Sinds 1991 heeft Yara door middel van haar preventieve proces tegen H₂S, YaraNutriox, veel voedsel- en drankfabrieken in Europa en over de hele wereld geholpen met hun bestrijding van het vrijkomen van waterstofsulfide. YaraNutriox is een biologische behandeling die H₂S bestrijdt om het vrijkomen van stinkend gas te voorkomen.

H₂S is meer dan een stankprobleem

Het is ook een giftig gas waartegen we de medewerkers die in de fabriek werken moeten beschermen.

Uw verbruik van producten tegen H₂S optimaliseren

De kosten van deze oplossing zijn afhankelijk van de complexiteit van het probleem op uw locatie. Onze technici ontwerpen oplossingen op maat om uw probleem op te lossen. Deze oplossingen zijn inclusief hulpmiddelen voor het beheren van de injectie van het product, en het in real-time verifiëren van de effectiviteit van de behandeling tegen waterstofsulfide en mercaptanen. Op deze manier kunt u op afstand de dosering wijzigen en alleen de hoeveelheid product gebruiken die echt nodig is.

H₂S en raffinaderijen

Stank in raffinaderijen

Waterstofsulfide veroorzaakt een stank die vooral voorkomt in olieraffinaderijen, met name rondom:

 • Tanks in terminals
 • Zeewaterscheidingsgebied
 • Waterballast
 • Watertanks met brandbluswater

H₂S in raffinaderijen behandelen met PetroCare

Sinds 1991 heeft Yara speciaal voor de petrochemische industrie een preventief proces voor H₂S ontwikkeld, genaamd PetroCare, en daarmee diverse raffinaderijen geholpen in hun strijd tegen de vorming van waterstofsulfide. PetroCare is een biologische behandeling die H₂S bestrijdt om het vrijkomen van stinkend gas te voorkomen. PetroCare kan tevens worden gebruikt in olievelden, zowel on- als offshore.

Bezoek voor meer informatie onze pagina over vermindering van verzuring in tanks

Houd uw operationele kosten voor de bestrijding van H₂S beheersbaar: kies voor PetroCare

De kosten van deze oplossing zijn afhankelijk van de complexiteit van het probleem op uw locatie. Onze technici ontwerpen oplossingen op maat voor uw probleem. Dit is inclusief hulpmiddelen voor het beheren van de injectie van het product, en het in real-time verifiëren van de effectiviteit van de behandeling tegen waterstofsulfide en en mercaptanen. Zo kunt u de dosering op afstand wijzigen, zodat u niet meer dan de benodigde hoeveelheid product verbruikt.

Afvalwater uit de wijngaard

Wijnresidu door natuurlijke verdamping komt veel voor, met name in het gebied rond de Middellandse Zee. Vijvers voor natuurlijke verdamping kunnen de oorzaak zijn van geuroverlast voor de omgeving die is blootgesteld aan de stank veroorzaakt door H₂S. Door het tekort aan zuurstof in deze vijvers kan waterstofsulfide zich daarin ontwikkelen door microbacteriële activiteit. Curatieve behandelingen tegen H₂S sorteren weinig effect.

In 2007 heeft Yara een preventief proces ontwikkeld met INRA genaamd WiNOx, waarbij de vijver werd gevoed met nitraten. De dosering werd vastgesteld aan de hand van de stroomsnelheid en de belasting van het bassin. Deze preventieve behandeling voorkomt de vorming van onwelriekende verbindingen. Het lost het probleem van stankoverlast veroorzaakt door waterstofsulfide op.

WiNOx ontving een prijs op het SITEVI-evenement in 2007.